Inno Talent Oy vaaka logo

Työeläkevakuuttaja Keva hyödynsi muutosvalmennusta ottaakseen käyttöön uusia suuntia organisaation uudistuneesta strategiasta vakuutuslääkäreidensä työhön. Muutosvalmen-nuksen jälkeen vakuutuslääkäreiden yksikön kulttuuri on muuttunut avoimemmaksi ja yksi-köstä on tullut strategiaan paremmin sitoutunut tiimi.

Vakuutuslääkärin työstä asiakaslähtöistä ja näkyvää

Keva uudisti strategiansa vuonna 2022. Sen myötä syntyi tarve kehittää mm. vakuutus-lääkärien työnkuvaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Lääkärintyölle haluttiin antaa kasvot ja samalla edistää yhteistyötä esimerkiksi Kevan henkilö- ja työnantajaasiakkuus-yksiköiden kanssa. ”Strategian mukaisesti tavoite on, että yksikkörajojen yli tehtävä työ lisääntyy, ja että teemme enemmän työtä asiakkaiden eli julkisen sektorin työntekijöiden ja työnantajien hyväksi”, kertoo Kevan johtajaylilääkäri Tuula Metsä. Hän pohti, olisiko lääkäreillä työnantaja-asiakkuuksiin muutakin annettavaa kuin pelkät lääkärinlausunnot.

Lähtötilanne Uudistunut strategia haastoi tuottamaan kiristyvässä kilpailuilmapiirissä uuden-laista arvoa asiakkaille. Miten asiantuntijat toimivat tiiminä?  Ratkaisu Muutosvalmennuksen työpajoissa työstettiin yhdessä pohdittuja aiheita, joilla on vaikutusta asiakkaiden kokemuksiin sekä sisäiseen yhteistyöhön. Lisäksi perehdyttiin vuorovaikutuksen johtamiseen omassa työssä. Strategia kertoi reunaehdot.Vaikutukset Työstöt, pohdinnat ja toimenpiteet tuottivat arvoa ja oivalluksia sisäisiin toimiin ja yhteistyö-suhteisiin. Tiimin ymmärrys perustehtävästään ja vastuista päivittyivät. Ns. ketterästä kehittämisestä jäi hyvä kokemus.

Tuula oli aiemmin urallaan nähnyt riittävästi organisaatiostrategioiden muutoksiin liittyviä haasteita tietääkseen, että nyt tarvittiin kunnon panostusta muutosjohtamiseen. ”Siinä vaiheessa tapasin liikkeenjohdon ja muutoksien valmentajaan Antti Hellströmiin.” Hänen ohjauksessa Kevan vakuutuslääkäritiimin muutosvalmennuksen tavoitteeksi asetettiin uuden strategian vieminen käytännön tasolle lääkäreiden työssä. Vakuutuslääkärit haluttiin tiimiyttää ja rakentaa heille toimintamalli, jossa ketterä kehitystyö yhdessä muiden Kevan yksiköiden kanssa on osa arkea. 

”Minulla oli vahva halu saada lääkärit ymmärtämään oma roolinsa eri tavalla: miten heidän työnsä liittyy koko talon strategiaan, ja miten me omassa tiimissämme pystymme käyttämään omaa ammattitaitoamme paremmin strategian viitoittamana”.

Ensimmäiset muutokset lääkäritiimiläisten asenteissa näkyivät Tuula Metsän mukaan heti ensimmäisen työpajan jälkeen. ”Se, mitä lähdettiin hakemaan oli, että saataisiin yhteinen kieli ja yhteinen toimintamallin lääkäritiimiin. Minun mielestäni se rakentui ja vahvistui työpajojen edetessä.” Valmennuksen ansiosta tiimin lääkäreillä on nyt paljon matalampi kynnys jakaa ideoita ja kysyä kysymyksiä. Opimme uuden Myös he, jotka olivat valmennuksen alussa epävarmoja, lähtivät mukaan kehittämään yhteisiä malleja. Lääkärit ovat innostuneet yhteisestä kehittämisestä. Tiimin sisäinen luottamus ja aiempaa avoimempi ilmapiiri olivat mahtavia saavutuksia, ynnää Kevan Tuula Metsä lopuksi.